Monitoring

INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM PROWADZONYM PRZEZ MZK SP. Z O.O. W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

 1. Administratorem danych jest Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. przy ul. Kozielskiej 2, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, dalej jako MZK, reprezentowany przez Prezesa MZK. Kontakt do Administratora: email: sekretariat@mzkkk.pl , tel. 774832362;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez email: iod@mzkkk.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez MZK w celach, o których mowa w pkt. 4 niniejszej klauzuli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO;
 4. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe MZK jest obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa realizowane jest m.in. poprzez monitoring wizyjny umieszczony w pojazdach, którymi MZK świadczy usługi lokalnego transportu zbiorowego. Monitoring został wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia, a w razie konieczności w celu analizowania niewłaściwych zachowań, aktów wandalizmu, agresji pasażerskiej oraz zdarzeń komunikacyjnych. Monitoring wizyjny jest szczególnym nadzorem MZK nad jego terenem, terenem wokół obiektów oraz w pojazdach MZK w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu za pośrednictwem kamer.
 5. Administrator oznaczył pomieszczenia/pojazdy monitorowane w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków/piktogramów.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem, osobom poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu monitoringu. Nagrania osobom fizycznym przekazywane są po uprzednim zanonimizowaniu, natomiast organom uprawnionym z mocy prawa w oryginalnym formacie.
 7. MZK nie będzie przekazywał danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 8. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia jego pierwszego zarejestrowania na elektronicznym nośniku informacji, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub MZK powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu sądowym, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, w każdym przypadku nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, stosownie do postanowień w szczególności: kodeksu cywilnego, kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń. Po upływie ww. okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;
 9. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 10. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych i zgoda na objecie monitoringiem jest dobrowolna, ale niezbędne do wejscia na teren MZK oraz do pojazdów miejskich.
 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.