Klauzula informacyjna

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak i w jakim celu będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. przy ul. Kozielskiej 2, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, dalej jako MZK, reprezentowany przez Prezesa MZK.

Kontakt do Administratora:

email: sekretariat@mzkkk.pl

tel. 774832362;

Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych:

Dorota Otfinowska

email: iod@mzkkk.pl

Cele i podstawy przetwarzania:

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 2016) w związku z:

 1. Zawarciem i wykonaniem (art.6 ust.1 lit. b):
 2. umów o udostępnienie powierzchni w celach reklamowych,
 3. umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego,
 4. pozostałych umów związanych z prowadzoną działalnością.
 5. Realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) tj.:
 6. realizacją obowiązków spoczywających na pracodawcy względem pracowników i byłych pracowników,
 7. realizacją obowiązku udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i na zasadach przewidzianych przepisami,
 8. realizacją obowiązku wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych i podatkowych,
 9. realizacja usługi przewozu,
 10. realizacją obowiązków w związku z zapewnieniem dostępu do informacji publicznej,
 11. realizacją obowiązku archiwizacji dokumentów,
 12. realizacją obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa.
 13. Koniecznością realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) tj.:
 14. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, jeżeli takie się pojawią, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich,
 15. w celu wewnętrznie administracyjnym, w tym analitycznym, prowadzenia marketingu bezpośredniego.
 16. Uzyskaniem od Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a).

Monitoring wizyjny

W związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego w pojazdach MZK i na terenie zakładu MZK, informujemy, że Państwa dane osobowe w postaci wizerunku są zbierane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia oraz w celu ewentualnego analizowania niewłaściwych zachowań, aktów wandalizmu, agresji pasażerskiej względem pracowników oraz zdarzeń komunikacyjnych. Korzystając z pojazdów MZK lub przebywając na terenie zakładu MZK zgadzają się Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci wizerunku. Szczegóły zawarte są w informacji o monitoringu wizyjnym prowadzonym przez MZK.

Okres przechowywania danych osobowych.

Państwa dane, zebrane na podstawie Państwa zgody, przechowujemy nie dłużej niż do chwili cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Po cofnięciu zgody lub po upływie okresu przechowywania Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

Dane osobowe zebrane w celu zrealizowania prawnie uzasadnionych naszych interesów, będą przez nas przetwarzane do czasu zrealizowania tych interesów. W przypadku danych osobowych zebranych w związku z wykonywaniem umowy lub w wykonaniu obowiązku wynikającego z przepisów prawa, dane te będą przez nas przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z umową lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

W przypadku monitoringu Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres jednego miesiąca od dnia zapisu nagrania. Jeżeli nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub MZK powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu sądowym, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie usług prawnych, konsultacyjne i audytowe, ubezpieczyciele, inne podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Gminę Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta.  

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza prawo.

W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie (nie dotyczy to przetwarzania danych zebranych poprzez monitoring).

Powyższe prawa mogą Państwo realizować:

 1. Poprzez kontakt z powołanym przez Administratora Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mzkkk.pl
 2. Poprzez przesłanie pisemnego wniosku na adres siedziby Administratora: Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. przy ul. Kozielskiej 2, 47-224 Kędzierzyn-Koźle.

Szczegółowe informacje znajdują się w zasadach realizacji praw osób, których dane dotyczą.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy, do których podania będziecie Państwo zobowiązani.

W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a dane nie zostaną przekazane, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a tak się nie stanie, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie. 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.