Monitoring

NFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM

PROWADZONYM PRZEZ MZK SP. Z O.O. W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

 

  1. Monitoring wizyjny w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym  Sp. z o.o. ul. Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, dalej jako MZK został wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz innym osobom, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić MZK na szkodę, ponadto w celu analizowania niewłaściwych zachowań oraz aktów wandalizmu, agresji pasażerskiej względem pracowników oraz zdarzeń komunikacyjnych. Monitoring wizyjny jest  szczególnym nadzorem MZK nad jego terenem, terenem wokół obiektów  oraz w pojazdach MZK w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu za pośrednictwem kamer.
  2. Administrator oznaczył pomieszczenia/pojazdy monitorowane w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków/piktogramów.
  3. Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r.,Nr 119,s.1)), dalej jako „RODO”,  Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o., ul. Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn-Koźle informuje, iż:

1) Administratorem danych jest Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. ul. Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn-Koźle;

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w siedzibie Administratora lub pod adresem poczty elektronicznej: iod@mzkkk.pl;

3) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez MZK w celach, o których mowa w pkt.1 niniejszej klauzuli;

4) Pana/Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt.9 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem, osobom poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu monitoringu.

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

6) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia jego pierwszego zarejestrowania na elektronicznym nośniku informacji, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub MZK powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu sądowym, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, w każdym przypadku nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, stosownie do postanowień w szczególności: kodeksu cywilnego, kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń. Po upływie ww. okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;

7) przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

8) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9) udostępnienie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne, ale niezbędne w celu rejestracji obrazu, pochodzącego z monitoringu wizyjnego MZK. Odmowa udostępnienia danych przez Pana/Panią spowoduje odmowę wstępu do obiektów/pojazdów MZK w Kędzierzynie-Koźlu.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 


Tabor autobusowy dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013
EU LOGA

Gmina Kędzierzyn-Koźle w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, zrealizowała projekty pn.:

  1. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap III”,
  2. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap IV”,

Zakup taboru ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn.:

  1. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim – Etap II”,

czytaj więcej